Banaban Voice

News and information service for Banaban Network Worldwide!

READ AND THINK ABOUT THIS STORY WHICH POST IN KOC!!!! TRUTH WILL PREVAILS??

Aio te bana ni kauring nakoia ara koraki n I-Kiribati aika a roroko i Nadi ba kam bia taratarai ngkami mairouia aine (mai Rabi) aika a bubutimaai nakon aia auti. Ngkana ko bon aki kinaia aine aikai ao karaurau n iango raoi imain ae ko iriia nakon aia auti. I taekina aio ba a maiti kaimoa ao kain Kiribati tabeman aika a kaongoai aroia aine aikai. Aikai tabeua karakinaia aine aikai ma aia waaki ni mamanaia ao n aonikaia ara koraki n I-Kiribati. 1) Iai temanna kain Kiribati ae e a tiba roko i Nadi. E kubanako teuaei ba akea ae e kantaningaia ba e na butimaia n te marae ma ngke e a otinako ao e a butimaeaki iroun Nei Tetiakewe (tiaki arana raoi). E mimi teuaei ba e bon aki kina te aine aei ma ngaia e taku ba e kina ao bon ana koraki. E a kairaki te I-Kiribati aio nakon te auti ao ngke e a tiba roko n te auti ao e taku neiere e butimai: "Ae e a roko teuaei ..." E taku aia kaeka mata n ainen te auti arei: "Ao iai uotan teuanne...:" Te bai ae a kanona aine aikai ba te uota n aron te "tianaki te amarake ke te m'ane", etc. E mimi teuare e butimaeaki ba ai bon akea ae e kina ao kanga bon akea te katauraoi ke te amarake ae e tauraoi n te auti arei, ai ngaia are e a manga nakon te titoa ni kabooi amarake, e nikiri n te auti ao imwina e tuatua ba e na nikiraki n ana "hotel". E bane ngareia te koraki aikai ba e a reke kanaia, etc. Bon taan aonikai ni koaua. 2) Iai kaimoa mai Kiribati aika a butimaeaki iroun Nei Tetiakewe. Ngkana iai ae e kina ke akea ma e kakao neiei nakon ana auti ba a na nangkona iai kain Kiribati. I main ae a roko n te auti ao e moana te titoa ni kabooi amarake, etc. Ngke e tuangaki te maiti ae e riai ni kabaka neiei ibukin boon amarake aikai, etc, ao e a rikakiniia naba ana kaimoa aikai n tuangiia ba a na kabooi amarake aikai. Kaimoa aikai bon tiaki ana koraki neiei ma e a tuangiia ba a na kabooi amarake. A maama kaimoa ao aki tabara ma a biribiria naba boon amarake aikai. E toka boran Nei Tetiakewe ba akea ana tianti ae e kabanea ba a bane ni kaboaki amarake irouia kaimoa ke irua. Ai aonikaira te aeka n waaki aio. 3) Maitia aine aika a kakaraoa te waaki aio i Nadi bon uoman. A kaiangatoa n te makuri ni karekemane aio, ai ngaia are temanna e kabuakaka are temanna n te aro are e na aki kawaraki are temanna. Ni bon te koaua ba aine aikai e titebo aia taakete ba te baka n akoi nakoia kaimoa ma kain Kiribati aika a roko i Nadi ao n aubangaia ke n tangira te mane ba kabooan aia akoi. Bon taan moi naba n te nangkoa ao n te manging aine aikai, ai ngaia are n angiin te tai bon kaimoa naba ao kain Kiribati aika taan kabo nangkona ao manging. 4) Te karaki naba teuana ae I kaongoaki ba iai temanna te aine ae e kan kaieina te tei nakon te I-Kiribati. E tuatua neiei ba ngkana e kan iein te rorobuaka aio ma te teei aei ao e riai n anga tao F$1,000. E uara te waaki aio? Kanga ai kabooan te bai te aomata ke tera? Ai ngaia ae ngkami rorobuaka n Kiribati, baina te wanawana ao tai kataua ba kam na aonikaiaki irouia aine aikai. 5) I ongo naba ba n tabetai ao a kona naba ni matu ke n taanga ma kaimoa ke kain Kiribati ao a tangira te mane / tianti ibukin te 'service' aio. Aio kanga bon teuana naba te katoto ibukin te "prostitution". I taekin aikai nakoimi ara koraki n I-Kiribati aika a tiba roko iaon Nadi ke n te marae ni wakiniba ba aine aikai a atai rokon taian kiba mai Tarawa, ao aia makuri ba te bubutimaia kain Kiribati ni kaoia nakon aia auti, tiaki ibukin te TANGIRA ke te AKOI, MA IBUKIN TE M'ANE (MONEY). Tai kataua ba ko na riki ba te next VICTIM. Ngkana ko aki kinaia aine aikai ao tai katoma taboia. N tabetai ao a bon taku naba ba am koraki ao a kairiko naba nakon aia auti. Bon taan kewe aine aikai ao tai mamane irouia. I ata aran temanna ma I aikoa kan taekinna ikai. Kam na tekeraoi te nati ni Kiribati aika a roroko i Nadi. Te Mauri, te Raoi, ao te Tabomoa i aora ni kabane.

Views: 196

Comments are closed for this blog post

Comment by Morineti Ritan Nemia on December 14, 2010 at 9:14am

SHSHSHSH ai kanano kawakira naba Rongorongoia aio ao ai antai aine aikai moa .......kam aera kam bon aki atongi araia aonga ni bon kamaemae eaki iai .........ntarana ngaira kain Rabi iaon Suva tia neing rotaki nte maemae nte rongorong aio ....even ti ongo naba te rongo2 aio mai iroia ara koraki ni Kiribati ao ti neing unn iai ba ai antai eneing aki unn nte rongo2 anne ibukin taekan abana .......

Comment by Roba on December 14, 2010 at 8:27am

I totally agree with you Rusira....ena RIAI NI KATOKAKI....Ridiculous aia makuri uaakai ao kanga tia rotaki iai bwa ea maneweaki aran abara ae tangiraki iroura ae Rambi.I wish e aki maneweaki aran te aba ma maneweaki araia naaka a karaoa te maan n aei.A aonga n tauraoi aomata man alert ao n keep a distance from these con-ladies.Ngai temanna ae I ukeuke n kan ataia bwa bon te koaua te rongo2 aei ke aki.Ma ngkai I kakoaua bwa te koaua te rongo2.I posted it earlier in the Forum section ikai but then I have to remove it cause it has become an issue and tension build ao te kakarabakau iaona e rangini over-fence ngaia are ia buta au kaoti ma I rangini kukurei ngkai e manga toka ikai bwa are kakaean nako te koaua bwa eang ti ongongora naba bwa tera ngkanne aia reke ni iango te koraki ake a wareka  ana kaoti  ni iango teuare Chevalier and ngaia e kananingaira Morineti bwa ti na kaoti ara iango i aona.

Comment by rusira on December 13, 2010 at 6:27am

Ngaia ibukin rongorongoia 'aine n rabi' ane e kaotinakoaki nte KOC, ebon koaua ba tibon ongo naba rongorongo akanne ao ebon rangini kamaemaeaki iai abara ae rabi. Ao ai bon te bubuti nakoimi aine akanne ba kama taiaoka ni katokii aromi akana kam kakaraoi akanne ba tibon rotaki ngaira natin rabi ni kabutaa iaon suva, lautoka n reitaki ma rabi nte mama. Ngkana kam taku ba kam kainanoa te mane ai batira te makuri iaon, nadi, lautoka ke suva ae kona nreke iai te tienti nakon ae kam na karaoi itera ni kareke mane akanne. Ngkana kam taku ba ekanganga ane ao enang mawawa aon rabi nte ununiki ao te akawa ibukin karekean te amarake. Aio ngkanne ea bon kaineti nakon te mane are buia 'ainen rabi' aikai...bon tera am iango ngkai ea bon buta nako rongorongoia tao buum ma natim nte aro aei...iaki kani manewea aram ba kobon kinako iroum. Itaku ba kobon rotaki nte mama, mangakana koaki ao tao bon te mane ra nao ngke?....kam bon tau n aki atongii ngkami ba kain rabi ke banaba.

Ane ngkanne nanou ae ibon kakoaua ba bon nanoia naba kain abau ae rabi ni kaotia ba tibon aki kukurei iai...Bon te bubuti nakon ara Kauntira aika karineaki iroura ba kama taiaoka ni kakaea tokin te makuri aio, ba ena bon riai ni katokaki nte tai ae waekoa.

Ena tekeraoi abara ae tangiraki iroura ae rabi ngkana ti kakaraoi waki ai kaa raraoi. 

 

Kam raba....koroboki ao tai maku ma kaoti nanomi nte waki ae karaoaki aei!

Comment by Morineti Harry Moses Nemia on December 10, 2010 at 9:01pm

Kam naki unn nte rongorongo anne ngkami kain abara ba bon te koaua . ma kam na riai ni kakaia aine aikanne ao kam naka taetaeia ba akabaka aia bwi kain abara .ba te rongorongo aio ea kamani buta ao iabon tia naba n noria i matau. ngaia tai un ngkana ngkam aki ata koauana

Comment by Morineti Harry Moses Nemia on December 10, 2010 at 10:22am

Tiaki nanona i Post te Rongorongo aio ba enakareka tei Tabarara imarenami ngkami I-KIRIBATI ma n atakin te koaua ....eng tiaki kona n tautaekana temana ma te mannana ..... inaomatara i boni iroura

Forum

Visiting Rabi and Ocean Island

Started by brian russell in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Apr 16. 7 Replies

Homecoming to Banaba

Started by Christina Maree Buchanan in Banaban Issues Jun 27, 2019. 0 Replies

Slides of Banaba from the 1960's

Started by Dominic Kaukas in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Jun 13, 2019. 1 Reply

Events

HELP RABI WOMEN IN FIJI

Help Rabi Women's Organisation in Fiji by purchasing RABI HANDMADE VIRGIN COCONUT OIL locally in Suva, Fiji

Contact

Terikano

for more details

Badge

Loading…

Radio Links

Bwanan Rabi Radio

(10pm Fiji Time 1&2nd Monday each month)

Live Broadcast

© 2020   Created by Stacey King.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service