Banaban Voice

News and information service for Banaban Network Worldwide!

Temamro Tokamaen's Comments

Comment Wall (112 comments)

You need to be a member of Banaban Voice to add comments!

Join Banaban Voice

At 9:18am on March 6, 2010, Taara tokamaen said…
Hey Bula aunty!!!!
It's been along time eh....
anyway, kam uara gkai??? hope u all doing great like us over here...
ti bon bane ni marurung raoi gaira ma kain Betio.. Kain te auti i Betio bn Umesh are buun aunty Temantiro ma natina te aine...

gkai ea manga boo naba te mino ni kaburoro n train imwain te inter-team ao te inte-school ae ea uakaan aio...akea gaira bwa Moroni High Shool ea manga kanakoa naba ana katanoata nte radio bwa enang kaoka ribana, eaoria bwa are tia bon katikui bwai ni kabane nakon te uare te tia bairei bwai ke e kaga.....

Gkai ea manga maiu rabwatan te Banaban Dancing Group ao kaina boni gai, Geness, Nei Taneka are natin Romatoa, ao natin nei Tebora ao ai 4 ataein Banaba..gaia are tia manga kaotinakoaki nakon te botaki teuana ae ena boo i St Iotebwa are i Teaoraereke ae ena boo nte Moanibong...

Tao ai bon ti anne moa rongorongo ma katanoata ibukin raoiroin te ngaina aio...

Tekeraoi te waaki mai ikanne....GOD BLEZ........
From,
Erinebo Rubwati.........
At 1:43pm on February 5, 2010, Teuteuttokamaen said…
Aunty mauri ma Akkug an Mimin.
By looking your shake, I know kam nag marurug raoi ikanne.
Same with you people, ti nag fine over here. Thanks God.

Aunty Nei Taiman e a bon reke raman waana, te baa ni Marakei e bon managa ni kabutiman te mane aei nakon Auriaria. Nei Tebora ao Nei Beretati bon te waki teuana iroia a bon RAURE gkai. hehehahaha

Tao e finito moa mai kai............. I'll pass the ball to you.

Talatala Kakia gkai on the way to Tarawa. E nag floor Banaba.
Aunty wats your phone #??????

Kiss Mimin for Teuteu an I.

Take Care.
Nei Taree Tokamaen
At 8:04am on January 18, 2010, Taara tokamaen said…
hello aunty!!!!!

u know wat???? we had a party last nite on da 17th of January....guess wat??? hehehhe
its Tokamaen's Birthday ao tia kauringa naba maten Kaka Tokamaen are e koro naba ana ririki 16 ni kitanira man te maiu aei...e bon boo te botaki i Betio ao kain te botaki bon tangaia maa Ueantabo, tangaia maa Loleina Burangke maa ao tinan mummy ma tarin mummy ma natina bwa are a tiku nte auti ao ai bon ngaira kain te auti ni kabane.....

tima tia manga uringa Rabi are tiaki toki ni bobotaki ni katoa January ibukin Kaka Tokamaen ao gkai tia bon botaki raoi ibukin naba ana sweet 16 Tokamaen....
anne kanga te latest news mai ikai....

so rgds to evry1 dea n big hug to Mimin....

bye n luv u all
from Barebati Koting....
At 9:21am on January 16, 2010, Taara tokamaen said…
hey bula!!!!!
hows da Brisbane folks????
hope u doing great especially MImin.....
eang gkoe gkai ae ia tibwa toki ni waati ao ni kaitiaki nte auti ikai i Bairiki ao i tia ao ia manga nako beso bwa are i camp ma i tinako mai moa ni waati ao ni kaitiaki ao 2morrow ia manga roko ikai bwa nna iron onean Rimon ni mwakuri as well as Wendt......
eang gkoe ti bon bane ni marurung raoi ma kain Bairiki ao Beso Teu2 e bon nang marurung raoi naba....

regards to evry1 in da house Uncle Ken n Aunt Stacey n evry1 dea kiss Naomi for me......

okey tekeraoi te waaki ikanne
tiapoo moa
holla weneva u free

LUV U ALL

God Blez U All
At 7:50am on January 11, 2010, Taara tokamaen said…
hey mauri anuty!!!!
kam uara gkai ma kain ami auc ikanne???? i nori tamneimi gke kam party wif da Banaban people n its really photogenic saraga......
aniweis, gaira ti bn rangin marurung raoi ikai ai te arona naba ma kain beso.....
aunty....gai gkai i camping nte roronrikirake mai beso ao gkanne i oki nte weekend ni waati ao ni katirai onean Rimon ni mwakuri for da whole week ni kaitiaki... ao nte week days i bn tiku n au tabo n camp.....e uara anne iroum??????

anyway, hope to hear from u soon........

rgds from beso folks to all of u....
At 9:21am on January 10, 2010, Miss Tonganibeia Tamoa said…
Mauri mauri tariu ae ikawai...e rarabwa kaitibo n aia botaki Uncle Beia maa bwa e a reke te tai n ikikina iai. Ko uara ma tiibum are te tia iobuki anne. E aki anganga ana aki Nei Naomi kee. Bon te tia buki. E rarabwa ao ngaia e tikiraoi bwa are I ataa ami tabo ae kam mena iai. E na mena ao tia manga nakoati n raraun nako Sydney n noora ami Opera House. E tau I a manga rereitia imwina bwa e tuai toki angin te kanimatu imwin te botaki.

Luv
Tie
At 2:53pm on January 9, 2010, Timoa Tokataam said…
Belated New Year and a warm bula vinaka to you aunty, Akka and baby Minto the super star fighter...Kam na bane ni mauri...

Ngaira ti bon bane ni marurung bon tii Isabella ae kanga iai te aoraki teutana irouna ma e rabwa Dr. Iobi bwa ngaia ae e tuoa ao e anganna ana bwai n aoraki ao ngkai e a rangin marurung ao e a manga fit ao bon aekakin raoi tarina anne ae taan un bon aine ni ufu ni kaefu...Isabella ngkana ko bon aki iira nanona ao e a bon taetaebuaka naba ni kakiriuee nte auti tao e katika rabunan te taibora e kare nte mwangko te kaatiibu...e rangin aki maamakai e tii maamaka Mayline...I aki toki n rawata irouna ngkana e bon un ma Mayline ao I matuu e a roko n oreaki ramwau nte mwangko te kaatiibu...e uara ngkanne ti rangin aki toro n daddy iroun te aine aio...hehehehhehehehehe....bon takun nanona ngkana e kan ongotaeka ma bon angiin te tai e tangiria riki ae kona bon katikua n ana iango ma e na tii taraaki bwa e na aki ikoaki...e ufu raoi ni kaebu...

Aunty te kamanga bwa ngkana e tia n tebotebo ao ai te anenea te town ko taku bwa iai te town iBairiki ikekei ae e taneiai ae e rangin kakamwarengau...e a bon kamino atuu te kakaienea, te kakan unuun ao te iowawa nakoia ataei ao ikawai bon akea ae maakua ikai e taetae buaka naba nakon Mataa e a kuri n oreaki imwain Kiritimati n tain te cyclone ti mena iroun Reteta ao e roko Isabella ao e a taetae buaka naba....e kubanako Mataa ma Robuti irouna mwaane ngaia kanga bon aekakin naba Nei Naomi neiei...e aki maaku ao e tii ongotaeka ngkana ko mwamwanaia tao te kam te kanre ke te toka nte bus ma te taxi....hehehehehehee....

Aio ngkanne tao e a bon kan katotongiia ana utu Akineti, Big mama ake tenaan katamwa kaa....ahahahahahah....

Kam na tekeraoi ao ana kamauri Bella ao May nakoim, Akka ao Naomi...Au Katekeraoi nakoimi...

Lots of Love from Suva, Timoa, Bella and May
At 11:18am on January 8, 2010, Biara Touakin said…
try it now to confirm I'm online from his office laptop
At 11:16am on January 8, 2010, Biara Touakin said…
Thankx much aunty for the taki and for the blessing. We're doing fine and we always grog at aunty Taia and uncle Maiu up at their house. They're also doing fine with Junior and his kids. Rotesi and the family are all in Nadoiand also doing fine. If you have skype then please do contact Cr Manate on working hours to book your time so you can chat with the grog party at home in Tabwewa Meang. You can also on your webcam so we can see you talking from that end. This is his skype name mtabakea . or you can check at night from 8.00pm - 10.00pm. Most of the time his skype is invisible but you have to try call. Regards to everyone at home.
Love
Biara
At 2:09pm on January 4, 2010, Teuteuttokamaen said…
Aunty Happy New Year!!!!! I know konag fit, gkai inora ami photos. Gkai ko fit riki nakon Baba Ture.....hahahaha bon ti te amarake irouna. Ti kaririki ma Lolo ma Buuna aei 22 years old ... heehehe ai bon roron Nei G. an ti celebrate ana 50th Taobwe ba ana date fall raoi iaon 1st January. Thanks God.......
Teuteu e marururaoi.

Tao kiss Naomi for Teuteu an I

Take care

Moce Mada
At 12:44am on January 2, 2010, Biara Touakin said…
Mauri aunty,
Bon te inga ao te kamauri naba mai Rambi nakoimi n te Ririki ae boou aei 2010.
Tekeraoi naba te tiku ikanne
At 10:04pm on December 29, 2009, Nails said…
Isa wejust got back. we spent xmas in berlin....was cold but we had a good time . We all fine. It is snowing heavily outside and the children are playing outside. Hope we could be somewhere warm.....lucky you guys.... well happy belated xmmas n a happy new year. Are you goin to stay there for good??? Our kisses to all of you and keep safe ....GOD IS LOVE....sapo moa
At 5:19pm on December 23, 2009, Timoa Tokataam said…
Aunty and Mama Mamroti, Mayline, Isabella ao ngai ti mena ngkai iSuva bwa Mayline e a mwakuri iBiti ao ngai ngkai I tiku ni motirawa irarikiia n okiu mai Indonesia ao I a tiku naba ikai ao nna oki nako Kiribati nakon 10th n Tianuare...

Ti rangin kukurei n ongoraa ae ko rangin marurung ao irarikina ko kukurei n am tabo anne e rangin kakawaki bwa kona kukurei riki ngkai koa raroa nako ao irarikina bon te tabo ae e rangin kabotu ma ko rangin tekeraoi bwa ngaia a reke taan kamarorooko bwa Nei Teneeti ma tinan Karebwa...ao ara kantaninga bwa Minto e rangin kukurei naba ao tao e a rangin ongotaeka riki ao n karikirakea te nano n aine...

Ara aine ae Isabella aio e a karikirakea te aki ongotaeka, te kakan boss ao te kakaneti tao ai kan te eeti ni Vanuatu bwa kain Nonouti ao Marakei ai ngaia nako naba ao aio ai bon te kara n eti matoa ni kii unuun ao ni bwanga n taetae buaka...

A rangin ngare kain ana auti Reteta ngke ti nakoia ni weekend ao e a tii taekina naba Bwakiiu (F---) nakoia ataein te auti e rangin kubanako Mataa ao e un nakoina ao e na kuba Isabella e un naba ao e takaarua ao e a manga katea kain roroaia ataein te auti arei...e a bon rangin aki ongotaeka...

Mayline ao Isabella a rangin kukurei ngkai riki nte amwarake ae e a rangin boou te uaanikai ma te baanikai ao a bati riki aika a rangin kai reke ai bon tiaki aekakin ara Tarawa tangiraki iroura....ahahahahaha....

Neiko ara inga ao ara kamauri nakoim ma Naomi ao kain am auti ikanne ao nakoia raom n unaine akanne tia manga uringa te porker machine n rokora iSydney last time ti rangin kookona ma e rangin kookona riki ara Ai Kamitina...hehehehehehe....

E na tekeraoi ami Ka-Kiritimati ao ami katauraoi nakon te ririki ae boou...tina bane ni kakabwaiaaki n taabo ake ti mena iai ao n anganaki uaan te Kiritimati ma otan itoina mai mainiku bwa kairan ao kaotaan kawaira n rinanon 2010...

Ara tangira ae e aki kona ni bua nakoim, Akka ao Naomi...

From: Isabella, Mayline, and Timoa Tokataam...
At 10:14am on December 23, 2009, rusira said…
Merry Christmas to you my dear friend! Kouara ngkai? I just want to cheer u up since you said you'll be spending x-mas with just you and your kids. Neiko, keiaki ao kakaitau ke? n be happy..te kukurei bon karekean naba te marurung...Kona tekeraoi ma kain am auti ni bane...'Have a wonderful and blessing x-mas'.'mtwah, to you all'.
At 5:35pm on December 22, 2009, Taara tokamaen said…
hey aunty rubati mauri,
ko uara gkai ma tibum ane te boboto anne, hope u all 100% fine like us over here......
there's not much news from here, so ai bn te katekeraoi nakoimi gkami ni bane ma kain ami auti kiss my little princess for me.....tekeraoi te waki ao koa maga bn reitia ma ikanne...

ur faraway niece,
erinebo.....

hahha
At 7:07am on December 22, 2009, Kaikai Bob said…
Mauri! Ko tara nfit riki nakoia au ataeinane aikai ha.. ha...
Akea rongo2on ara tabo aio bon te keba ae karaoaki (kain betania). Tekatauraoi irouia kain makoro aika 5 Betania, Nauotao, Beteteta, Tekekeiaki (kain Savutalele) ao Lautoka.
Tao ti ngaia moa ao ko anga ara kamauri nte Xmas ao te Ririki ae bou nakoia kain am auti
At 2:58pm on November 18, 2009, Biara Touakin said…
epeli5027@yahoo.com
At 2:58pm on November 18, 2009, Biara Touakin said…
Mauri Mamro,
Sorry for the late reply coz I couldn't access this site for couple of days. Now I have just managed today. Now we are drinking grog with Pate Manate Epeli Junior Tieke and Tamuera here at Tabwewa. A bon bane ni marurung raoi kaain am auti aikai ao a bon anga naba aia kamauri nakoim ma kaain am auti. Ao aikai aia telephone number: (679) 8201651, mobile (679) 9468576. Ao aio naba ana email Epeli

A kantaninga am call nakon te tai ae waekoa

Tiaboo ao tekeraoi te waaki ikanne.
At 1:32pm on November 11, 2009, Tiina Sakamoto said…
Mauri neiko! Bon te koaua ea manga kan bo naba au tai ni kabo aintoa n te ob ward kee....teuae saka ea rangi ni bora ma are ai bon uotana.
not much news from tarawa.....te karau e rangi ni korakora ni bwaka e rabwa bwa ea manga aki bubu te kawai ao te kanganga bwa e teimatoa n raka te iabuti .....heheh tao ea bon kan iekaki abara aio.
au bunatoi aikai a rangi ni marurung...teuae rereia e rekenibong on monday, ao neie tiina e na toki ana kume?
Ai bon te kamauri ao te katekeraoi nakoia am family and mostly nakon tibum anne
tia boo moa ao tekeraoi neiko
At 4:18pm on November 10, 2009, rusira said…
Neiko, dauve levu! kouara? ao ngaia koa manga roko naba i Aussie...eti anne bon te travel naba iroum....you still looking young and strong yah!
Eraba naba te comments i hope you are happy with your life...enjoy your traveling and may God Bless you always my sis. Tia manga bo moa ke? loloma to Aka and the boys oh and your pretty n lovely grandaughter.....reitia ma ikanne!

Forum

Visiting Rabi and Ocean Island

Started by brian russell in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Apr 16. 7 Replies

Homecoming to Banaba

Started by Christina Maree Buchanan in Banaban Issues Jun 27, 2019. 0 Replies

Slides of Banaba from the 1960's

Started by Dominic Kaukas in Banaban Issues. Last reply by Stacey King Jun 13, 2019. 1 Reply

Events

HELP RABI WOMEN IN FIJI

Help Rabi Women's Organisation in Fiji by purchasing RABI HANDMADE VIRGIN COCONUT OIL locally in Suva, Fiji

Contact

Terikano

for more details

Badge

Loading…

Radio Links

Bwanan Rabi Radio

(10pm Fiji Time 1&2nd Monday each month)

Live Broadcast

© 2020   Created by Stacey King.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service